Privacy beleid

Goede kwalitatieve zorg met respect voor alle veiligheid en privacy

Binnen Medisch Centrum IBIS doen wij er alles aan om u van de meest optimale zorg te voorzien. Uw therapeut houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, naast de administratieve gegevens een registratie bij van uw medische gegevens. Dit is overeenkomend met de bepalingen over de geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) en de PrivacyWet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de cliënt. Al deze zaken zijn in een reglement vastgelegd.

Wij, als Medisch Centrum IBIS, gebruiken uw gegevens alleen voor het verlenen van fysiotherapeutische zorg en de bijbehorende administratie en beveiligen uw gegevens goed tegen inbreuk door derden.

• Wij verwerken administratieve gegevens voor agendabeheer en financiële afhandeling.
o Voor-achternaam
o Geboorterdam
o Adresgegevens
o Contactgegevens
o Burgerservicenummer (BSN)
o Nummer en soort identiteitsbewijs. 

• Goede communicatie met zorgverleners, huisarts en specialisten is essentieel voor de kwalitatieve zorg voor al onze cliënten. Indien u niet wenst dat wij gegevens uitwisselen (via o.a. (zorg)mail of telefoon) met b.v. uw (verwijzend) arts kunt u dit aangeven bij uw behandelend therapeut en/of via het toestemmingsformulier wat te vinden is in te wachtkamer.
• Het uitwisselen van gegevens doen wij alleen als dit nodig is mbt het gehele zorgproces en dus in verband met een actuele zorgvraag. Expertise rapporten voor extern worden alleen verzorgd op schriftelijke aanvraag met uw bijgevoegde schriftelijke toestemming.
• Alleen gegevens die relatie hebben tot of met de behandeling worden in het (para-) medisch dossier opgeslagen.
• Wij bewaren uw gegevens zolang als nodig is voor het verlenen van onze zorg en zolang de wet (WGBO)ons verplicht om uw gegevens te bewaren (bewaartermijn van 15 jaar). U heeft het recht om uw dossier te laten verwijderen of op te vragen. Dit kunt u aanvragen via de Functionaris Persoonsgegevens binnen de praktijk.
• U heeft recht op inzage in uw gegevens. Wanneer blijkt dat gegevens over u niet kloppen heeft u het recht om deze door ons te laten corrigeren of te laten verwijderen. Hierbij kan het voorkomen dat het niet mogelijk is om (volledig) te voldoen aan een verzoek (bijvoorbeeld als uw inzage leidt tot een inbreuk op de privacy van anderen). Mocht u uw gegevens willen inzien, kunt u hierover contact opnemen met onze Kwaliteitsmanager, tevens Functionaris Gegevensbescherming.
• Onze medewerkers raadplegen uw gegevens alleen als dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van hun professionele taken. Omdat wij binnen Medisch Centrum IBIS als team samenwerken, intern overleggen voor kwaliteitsdoeleinden en samen behandelplannen uitvoeren, hebben behalve de therapeut die u als hoofdbehandelaar heeft, ook een beperkt aantal andere professionele collega’s toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld de andere therapeuten in de praktijk, eventuele stagiaires en administratieve krachten. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht ondertekend en hebben door het EPD systeem alleen toegang tot dat deel van uw dossier wat van toepassing is.
• Als Keurmerk Fysiotherapie geregistreerde praktijk proberen wij continue te werken aan verbeteren van kwaliteit. Dit doen we door data analyse van behandelgegevens. Deze data worden volledig geanonimiseerd extern aangeleverd en zijn nooit herleidbaar tot personen. Indien u desgewenst niet wilt dat gegevens gebruikt worden voor deze analyses kunt u dit kenbaar maken bij uw behandelend therapeut en/of schriftelijk via de toestemmingsverklaringen die in de praktijk beschikbaar zijn.
• Wij hebben een Elektronisch Patientendossier (EPD) wat alleen intern gebruikt wordt voor paramedisch dossier. Wij hebben deze leveranciers zorgvuldig geselecteerd (NEN7510) en met hen duidelijke afspraken (verwerkersovereenkomst) gemaakt over geheimhouding en volledige beveiliging.
• Daarnaast hebben wij contracten met alle zorgverzekeraar op basis waarvan wij onder meer uw declaraties doorsturen.
• Beveiligingsmaatregelen volgens de NEN7510, een standaard voor informatiebeveiliging in de zorg, worden toegepast. Wanneer het, ondanks onze maatregelen, mocht gebeuren dat derden ongeautoriseerd toegang krijgen tot uw gegevens, dan melden wij dat bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Klachten Als u klachten of complimenten heeft over de wijze waarop wij uw gegevens behandelen, neemt u dan contact op met onze Kwaliteitsmanager, tevens Functionaris Gegevensbescherming. Mocht u er met onze Functionaris Gegevensbescherming niet uitkomen, dan is het uw recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Functionaris gegevensbescherming Kwaliteitsmanager Caspar Hattink, bereikbaar via hattink@mcibis.nl