Huisregelement

Huisregels c.q. praktijkafspraken
• Omdat er in de praktijk altijd meerdere cliënten tegelijk aanwezig zijn, zijn er door de praktijk huisregels opgezet om ongelukken, incidenten en verwarring te voorkomen. Met als doel om voor zowel cliënten, bezoekers als de medewerkers een veilige en prettige omgeving te creëren en houden.
• Cliënten dienen zich volgens de algemeen geldende (fatsoen-)normen en waarden te gedragen.
• Daar de praktijk ook minder valide cliënten behandeld is het prijzenswaardig dat bij gebrek aan zitruimte deze personen met voorrang een zitplaats krijgen.
• De praktijk behoudt zich het recht voor om personen die aanstootgevend gedrag ventileren te verwijderen uit het pand.
• De praktijk is niet verantwoordelijk voor diefstal van eigendommen in het pand of buitenterrein (auto, fiets). Ook als u een jas of andere eigendommen aan de kapstok of in de wachtruimte achterlaat.
• Wilt u bij parkeren van fiets of auto dit zodanig doen dat iedereen ongestoord zijn weg kan vervolgen.
• Ingeval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie (brandweer, politie) op te volgen.
• Roken is niet toegestaan in het gehele gebouw.
• Als u tijdens het wachten lectuur leest wilt u dit dan terugleggen als u de wachtruimte verlaat.
• Wij verzoeken u, uw persoonlijke hygiëne in acht te nemen en een handdoek mee te nemen bij elk bezoek.
• Wij verzoeken u gebreken of storingen direct te melden bij een van de medewerkers.
• Het aantal behandelingen én het tarief dat door uw verzekering wordt vergoed, verschilt per verzekeraar. Dat maakt het voor ons ondoenlijk om alle verschillende regelingen te kennen en u dient dan ook zelf uw behandellimiet en vergoedingen in de gaten te houden! Check dus zelf uw polisvoorwaarden. Als blijkt dat de fysio-/manueeltherapeut de kosten niet kan declareren bij uw zorgverzekeraar dan zullen de kosten bij u in rekening worden gebracht. Zijn er nog openstaande rekeningen vragen wij u de behandelingen vooraf contant te betalen.
• Alle informatie over vergoedingen, tarieven en met welke zorgverzekeraars wij een contract hebben kunt u nalezen op de website www.mcibis.nl
• Als blijkt dat de fysio-/manueel therapeut de kosten niet kan declareren bij uw zorgverzekeraar dan zullen de kosten bij u in rekening worden gebracht. Famed verwerkt, als verwerkingsverantwoordelijke onze particuliere nota’s.
• Afspraken dienen 24 uur van te voren te worden afgezegd, na 13:00 ’s middags en in het weekend kan ook op het antwoordapparaat worden ingesproken (020-6405026).
• Afspraken dienen 24 uur van te voren afgezegd te worden. Afspraken die niet of te laat afgezegd worden, zullen bij u in rekening worden gebracht. Hiervoor geldt het “No show” tarief. Zorgverzekeraars vergoeden dit tarief niet.
• Indien u een voorwerp van de therapeut te leen krijgt en dit niet terugbrengt, worden de kosten hiervoor bij u in rekening gebracht. Zorgverzekeraars geven geen vergoeding voor oefenmateriaal.
• Om een vlot verloop van de “intake” te kunnen bewerkstelligen, graag de eerste keer uw verzekeringskaart ,-pas of polis meenemen en identiteitsbewijs. Als uw gegevens tussentijds veranderen, wilt u dat dan s.v.p. ook doorgeven.
• Na intake, onderzoek en bespreking van het behandelplan kan er indien voldoende tijd direct overgegaan worden op een behandeling. Houdt u er rekening mee dat dit een aparte zitting is.
• Indien u problemen heeft met de Nederlandse taal, wilt u dan een tolk meenemen voor de eerste afspraak?

Huisregels fitness
• Trainingen vinden in principe plaats in de faciliteiten van fitness centrum Health City – Amstelveen Zuid
• Bij deelname aan een training en/ of cursus wordt u geacht makkelijk zittende kleding, bij voorkeur sportkleding, te dragen alsmede schone (sport)schoenen.
• Volg a.u.b. de regels en instructies van de instructeurs en personeel op.
• Deelname en gebruik van alle apparatuur is op eigen risico.
• Na gebruik van de apparatuur verzoeken wij u vriendelijk de gebruikte materialen te reinigen met de daarvoor aanwezige middelen.
• Bij onvoldoende kennis van het apparatuur of bij twijfel over (de uitvoering) van een oefening vraagt u altijd om uitleg van de aanwezige (fysio)therapeut.
• Houdt rekening met de aanwezigheid van andere cliënten.
• Gebruik van een handdoek is verplicht.

Privacy beleid
Binnen Medisch Centrum IBIS doen wij er alles aan om u van de meest optimale zorg te voorzien. Uw therapeut houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, naast de administratieve gegevens een registratie bij van uw medische gegevens. Dit is overeenkomend met de bepalingen over de geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) en de PrivacyWet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de cliënt. Al deze zaken zijn in een reglement vastgelegd. Check ons volledige privacy beleid op de website www.mcibis.nl