Kwaliteit

Onze Fysiotherapeuten

Alle Fysiotherapeuten werkzaam bij Medisch Centrum IBIS zijn ingeschreven bij het BIG register, het Keurmerk Fysiotherapie en indien van toepassing in het deelregister voor specialisaties. Hiermee voldoen we aan de kwaliteitseisen zoals deze door het Keurmerk fysiothearpie gesteld zijn. Wij investeren in de opleiding van onze fysiotherapeuten. Dit ziet u terug in het diverse aantal specialisaties en aandachtsgebieden binnen onze praktijk.

Een aantal van onze fysiotherapeuten zijn reeds opgeleid tot master van de Manuele Therapie en Sportfysiotherapie. 

 

 

Huisregels c.q. praktijkafspraken

• Omdat er in de praktijk altijd meerdere cliënten tegelijk aanwezig zijn, zijn er door de praktijk huisregels opgezet om ongelukken, incidenten en
verwarring te voorkomen. Met als doel om voor zowel cliënten, bezoekers als de medewerkers een veilige en prettige omgeving te creëren en
houden.
• Cliënten dienen zich volgens de algemeen geldende (fatsoen-)normen en waarden te gedragen.
• Daar de praktijk ook minder valide cliënten behandeld is het prijzenswaardig dat bij gebrek aan zitruimte deze personen met voorrang een
zitplaats krijgen.
• De praktijk behoudt zich het recht voor om personen die aanstootgevend gedrag ventileren te verwijderen uit het pand.
• De praktijk is niet verantwoordelijk voor diefstal van eigendommen in het pand of buitenterrein (auto, fiets). Ook als u een jas of andere
eigendommen aan de kapstok of in de wachtruimte achterlaat.
• Wilt u bij parkeren van fiets of auto dit zodanig doen dat iedereen ongestoord zijn weg kan vervolgen.
• Ingeval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie (brandweer, politie) op te volgen.
• Roken is niet toegestaan in het gehele gebouw.
• Als u tijdens het wachten lectuur leest wilt u dit dan terugleggen als u de wachtruimte verlaat.
• Wij verzoeken u, uw persoonlijke hygiëne in acht te nemen en een handdoek mee te nemen bij elk bezoek.
• Wij verzoeken u gebreken of storingen direct te melden bij een van de medewerkers.
• Het aantal behandelingen én het tarief dat door uw verzekering wordt vergoed, verschilt per verzekeraar. Dat maakt het voor ons ondoenlijk
om alle verschillende regelingen te kennen en u dient dan ook zelf uw behandellimiet en vergoedingen in de gaten te houden! Check
dus zelf uw polisvoorwaarden. Als blijkt dat de fysio-/manueeltherapeut de kosten niet kan declareren bij uw zorgverzekeraar dan zullen
de kosten bij u in rekening worden gebracht. Zijn er nog openstaande rekeningen vragen wij u de behandelingen vooraf contant te
betalen.
• Alle informatie over vergoedingen, tarieven en met welke zorgverzekeraars wij een contract hebben kunt u nalezen op de website www.mcibis.nl
• Als blijkt dat de fysio-/manueel therapeut de kosten niet kan declareren bij uw zorgverzekeraar dan zullen de kosten bij u in rekening worden
gebracht. Famed verwerkt, als verwerkingsverantwoordelijke onze particuliere nota’s.
• Afspraken dienen 24 uur van te voren te worden afgezegd, na 13:00 ’s middags en in het weekend kan ook op het antwoordapparaat worden
ingesproken (020-6405026).
• Afspraken dienen 24 uur van te voren afgezegd te worden. Afspraken die niet of te laat afgezegd worden, zullen bij u in rekening worden
gebracht. Hiervoor geldt het “No show” tarief. Zorgverzekeraars vergoeden dit tarief niet.
• Indien u een voorwerp van de therapeut te leen krijgt en dit niet terugbrengt, worden de kosten hiervoor bij u in rekening gebracht.
Zorgverzekeraars geven geen vergoeding voor oefenmateriaal.
• Om een vlot verloop van de “intake” te kunnen bewerkstelligen, graag de eerste keer uw verzekeringskaart ,-pas of polis meenemen en
identiteitsbewijs. Als uw gegevens tussentijds veranderen, wilt u dat dan s.v.p. ook doorgeven.
• Na intake, onderzoek en bespreking van het behandelplan kan er indien voldoende tijd direct overgegaan worden op een behandeling.
Houdt u er rekening mee dat dit een aparte zitting is.
• Indien u problemen heeft met de Nederlandse taal, wilt u dan een tolk meenemen voor de eerste afspraak?


Huisregels fitness

• Trainingen vinden in principe plaats in de faciliteiten van fitness centrum Health City - Amstelveen Zuid
• Bij deelname aan een training en/ of cursus wordt u geacht makkelijk zittende kleding, bij voorkeur sportkleding, te dragen alsmede schone
(sport)schoenen.
• Volg a.u.b. de regels en instructies van de instructeurs en personeel op.
• Deelname en gebruik van alle apparatuur is op eigen risico.
• Na gebruik van de apparatuur verzoeken wij u vriendelijk de gebruikte materialen te reinigen met de daarvoor aanwezige middelen.
• Bij onvoldoende kennis van het apparatuur of bij twijfel over (de uitvoering) van een oefening vraagt u altijd om uitleg van de aanwezige
(fysio)therapeut.
• Houdt rekening met de aanwezigheid van andere cliënten.
• Gebruik van een handdoek is verplicht.

 

 

PlusPraktijk - Toppraktijk - 

Medisch Centrum IBIS heeft het predicaat PlusPraktijk verdiend van verzekeraars Achmea, CZ, OHRA, DeltaLloyd. Menzis geeft deze erkenning via de naam Toppraktijk.

Als PlusPraktijk voldoe je niet alleen aan alle kwaliteitseisen van de eigen beroepsvereniging, maar ga je een stapje verder. Bijvoorbeeld met aanvullende programma's of met het inzichtelijk maken van kwaliteit. Bij de kwaliteitseisen gaat het onder andere om de deskundigheid van de fysiotherapeuten, het resultaat van klanttevredenheidsonderzoeken, een standaard procedure voor het verslagleggen en in kaart brengen van klachten en het aantal behandelingen voor een bepaalde lichamelijke klacht. Andere voordelen van een PlusPraktijk zijn de bereikbaarheid, de openingstijden en wachttijd. 

Door een onafhankelijk auditbureau (Health Care Auditing) zijn wij getoetst op 6 criteria:

 1. Praktijkorganisatie/inrichting en accommodatie

 2. Hygiene-privay en veiligheid

achmeaplus

 3. Klachtenregeling

 4. Methodisch handelen (verslaglegging) - vakinhoudelijke toets

 5. Voorkomen in het Kwaliteitsregister

 6. Gebruik van KNGF richtlijnen

Op alle onderdelen scoorden we maximaal en daar wij wij uiteraard erg trots op. 

Voor meer informatie:

Zilveren Kruis Achmea - PlusPraktijk

Menzis - Topzorg

 

 

 

Patient Tevredenheid

Wij willen een praktijk zijn die voortdurend in beweging is. Daar waar mogelijk willen we onze kwaliteit borgen en verbeteren. Door het gebruik van een verbetercyclus kunnen wij uw opmerkingen vertalen naar actiepunten.

Hoe u de kwaliteit van onze praktijk heeft ervaren vinden wij het allerbelangrijkste, want daar draait het uiteindelijk om. Om dit inzichtelijk te maken gebruiken wij het patientervaringsonderzoek Paramedie. Dit wordt voor ons uitgezet en verwerkt door MediQuest. Aan het einde van de behandeling wordt u, indien u hiervoor toestemming geeft, via een mailbericht uitgenodigd om online een vragenlijst in te vullen. Alle gegevens worden anoniem door MediQuest verwerkt, en aan ons in een beveiligde omgeving teruggekoppeld. 


Klachtenregeling Fysiotherapie - Oefentherapie 

 
In deze praktijk voor fysiotherapie doen wij er alles aan om onze klanten/patiënten zo goed mogelijk te helpen en tevreden te stellen. Bent u toch niet tevreden over uw behandeling? Bespreek het allereerst met uw behandelend fysiotherapeut.
Indien u hierna toch liever uw klacht bespreekt met een onafhankelijke klachtenconsultent kunt u dit doen door een mail te sturen naar klacht@keurmerkfysiotherapie.nl. Een van de klachtenconsulenten van Keurmerk Fysiotherapie neemt dan contact met u op en zal proberen samen met u en uw fysiotherapeut tot een oplossing te komen. Klik hier om direct bij de klachtenregeling van het Keurmerk te komen.

Mocht u een klacht hebben met betrekking tot oefentherapie - Mensendieck dan gaat de klachtenregeling via VvOCM (de beroepsvereniging voor oefentherapeuten Cesar en Mensendieck). 

 

 

Privacy Beleid - Goede kwalitatieve zorg met respect voor alle veiligheid en privacy

    
Binnen Medisch Centrum IBIS doen wij er alles aan om u van de meest optimale zorg te voorzien.
Uw therapeut houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, naast de administratieve gegevens
een registratie bij van uw medische gegevens. Dit is overeenkomend met de bepalingen over de geneeskundige
Behandelovereenkomst (WGBO) en de PrivacyWet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze wet bevat
regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van
de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de cliënt. Al deze zaken zijn in een
reglement vastgelegd.
Wij, als Medisch Centrum IBIS, gebruiken uw gegevens alleen voor het verlenen van fysiotherapeutische zorg en de bijbehorende administratie en
beveiligen uw gegevens goed tegen inbreuk door derden.


• Wij verwerken administratieve gegevens voor agendabeheer en financiële afhandeling.
o Voor-achternaam
o Geboorterdam
o Adresgegevens
o Contactgegevens
o Burgerservicenummer (BSN)
o Nummer en soort identiteitsbewijs.
• Goede communicatie met zorgverleners, huisarts en specialisten is essentieel voor de kwalitatieve zorg voor al onze cliënten. Indien u niet wenst
dat wij gegevens uitwisselen (via o.a. (zorg)mail of telefoon) met b.v. uw (verwijzend) arts kunt u dit aangeven bij uw behandelend therapeut en/of
via het toestemmingsformulier wat te vinden is in te wachtkamer.
• Het uitwisselen van gegevens doen wij alleen als dit nodig is mbt het gehele zorgproces en dus in verband met een actuele zorgvraag. Expertise
rapporten voor extern worden alleen verzorgd op schriftelijke aanvraag met uw bijgevoegde schriftelijke toestemming.
• Alleen gegevens die relatie hebben tot of met de behandeling worden in het (para-) medisch dossier opgeslagen.
• Wij bewaren uw gegevens zolang als nodig is voor het verlenen van onze zorg en zolang de wet (WGBO)ons verplicht om uw gegevens
te bewaren (bewaartermijn van 15 jaar). U heeft het recht om uw dossier te laten verwijderen of op te vragen. Dit kunt u aanvragen via de
Functionaris Persoonsgegevens binnen de praktijk.
• U heeft recht op inzage in uw gegevens. Wanneer blijkt dat gegevens over u niet kloppen heeft u het recht om deze door ons te laten corrigeren
of te laten verwijderen. Hierbij kan het voorkomen dat het niet mogelijk is om (volledig) te voldoen aan een verzoek (bijvoorbeeld als uw
inzage leidt tot een inbreuk op de privacy van anderen). Mocht u uw gegevens willen inzien, kunt u hierover contact opnemen met onze
Kwaliteitsmanager, tevens Functionaris Gegevensbescherming.
• Onze medewerkers raadplegen uw gegevens alleen als dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van hun professionele taken. Omdat wij binnen
Medisch Centrum IBIS als team samenwerken, intern overleggen voor kwaliteitsdoeleinden en samen behandelplannen uitvoeren, hebben
behalve de therapeut die u als hoofdbehandelaar heeft, ook een beperkt aantal andere professionele collega’s toegang tot de gegevens die in
de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld de andere therapeuten in de praktijk, eventuele stagiaires en administratieve krachten. Al deze
personen hebben een geheimhoudingsplicht ondertekend en hebben door het EPD systeem alleen toegang tot dat deel van uw dossier wat van
toepassing is.
• Als Keurmerk Fysiotherapie geregistreerde praktijk proberen wij continue te werken aan verbeteren van kwaliteit. Dit doen we door data analyse
van behandelgegevens. Deze data worden volledig geanonimiseerd extern aangeleverd en zijn nooit herleidbaar tot personen. Indien u
desgewenst niet wilt dat gegevens gebruikt worden voor deze analyses kunt u dit kenbaar maken bij uw behandelend therapeut en/of schriftelijk
via de toestemmingsverklaringen die in de praktijk beschikbaar zijn.
• Wij hebben een Elektronisch Patientendossier (EPD) wat alleen intern gebruikt wordt voor paramedisch dossier. Wij hebben deze leveranciers
zorgvuldig geselecteerd (NEN7510) en met hen duidelijke afspraken (verwerkersovereenkomst) gemaakt over geheimhouding en volledige
beveiliging.
• Daarnaast hebben wij contracten met alle zorgverzekeraar op basis waarvan wij onder meer uw declaraties doorsturen.
• Beveiligingsmaatregelen volgens de NEN7510, een standaard voor informatiebeveiliging in de zorg, worden toegepast. Wanneer het,
ondanks onze maatregelen, mocht gebeuren dat derden ongeautoriseerd toegang krijgen tot uw gegevens, dan melden wij dat bij de Autoriteit
Persoonsgegevens.
Klachten


Als u klachten of complimenten heeft over de wijze waarop wij uw gegevens behandelen, neemt u dan contact op met onze Kwaliteitsmanager, tevens Functionaris Gegevensbescherming. Mocht u er met onze Functionaris Gegevensbescherming niet uitkomen, dan is het uw recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.


Functionaris gegevensbescherming: Kwaliteitsmanager Brenda Pronk. Bereikbaar via pronk@mcibis.nl

Medisch Centrum IBIS | Van der Hooplaan 237, 1185 LN Amstelveen | 020 - 640 50 26 | info@mcibis.nl